پرسنل کتابخانه

 
زهرا اکبریان
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
مسئول کتابخانه بیمارستان سینا
ایمیل: sinahospital@tums.ac.ir
          sinalib@mrgums.ac.ir  

شماره تلفن: 04131461180