خط مشی کتابخانه

» تهیه، سازماندهی ونگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی
» آموزش، تعلیم و تقویت مهارت‌های اطلاع یابی دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشگاه
» فراهم آوری دستیابی و به کارگیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به اولویت‌ها وانتظارات مراجعان وعادات حرفه ای آنها
» تسهیل در دسترسی به اطلاعات از طریق مشارکت در اشتراک منابع
» جلب رضایت مراجعه کننده از طریق انتقال منابع و پاسخگویی با کیفیت مناسب
» ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی وپژوهشی کاربران دانشگاه و دیگر مجامع علمی و دانشگاهی کشور
» به کار گیری استانداردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کتابخانه
» آموزش و ارتقاء سطح دانش کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه به طوری که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی کاربران دانشگاه باشند