جامعه استفاده کننده از کتابخانه

» اعضای هیات علمی دانشگاه
» دستیاران رشته های تخصصی در مرکز(زنان و زایمان، اطفال، جراحی، قلب، رادیولوژی، بیهوشی، طب اورژانس)
» دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی
» دانشجویان رشته های پرستاری و مامائی که دوره آموزشی در بیمارستان دارند
» دانشجویان رشته های پیراپزشکی که دوره آموزشی در بیمارستان دارند
» کلیه کارکنان مرکز اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی